ضایعات آلومینیوم کیلویی

پخش ضایعات آلومینیوم کیلویی

پخش ضایعات آلومینیوم کیلویی به صورت عمده در سراسر کشور انجام می شود اما اکثر مشتری های این ضایعات شرکت های صنعتی می باشند که به وسیله فرایند های گوناگون، این ضا

بیشتر بخوانید