پخش ضایعات کششی

پخش مستقیم ضایعات آهن کششی

پخش ضایعات آهن کششی در بازار های داخلی اغلب به روش های مستقیم یا همان بدون واسطه که دارای مزیت های بیشماری است، صورت می گیرد. در روش پخش مستقیم، محصول مورد نظر

بیشتر بخوانید